فرآیندهای فنی و عمرانی منطقه

 

 

 

                   صدور مجوز حفاری                                  نظارت بر عملکرد پیمانکاران                                صدور مجوز حفاری توسعه                            
                                                                                                                        
 

 

 
           بودجه ریزی عمرانی و اجرای آن در منطقه                             رسیدگی به درخواست های مردمی در خصوص جدول گذاری و آسفالت
                                                                                                                          
 آمار بازدید
دی ان ان